Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


§ 1.Postanowienia ogólne
1. Ogólne warunkisprzedaży(OWS)określają zasady zawierania umówsprzedaży towarów oferowanych przez firmę EKRO KNYŻ Sp. J, zwaną
dalej „Sprzedawcą".
2. OWS stanowiąintegralnączęśćwszystkich umów sprzedaży imajądonich zastosowanie, chyba,żestronyumowywyrażniepostanowiły
inaczej.Każdeodstępstwoodstosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego lub ustnego, złożonego u Sprzedawcy przez dowolny podmiot zwany
dalej Kupującym.
3. OWSpodane sądowiadomości Kupującego.Obowiązek zapoznania sięzOWS leżypostronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych
stosunkach handlowych przyjęcie dokumentu
4. OWSprzypierwszymzamówieniu uważa sięza ichakceptacjędlawszystkich pozostałych zamówieńiumówsprzedaży,ażdoczasuzmiany ich
treści lubodwołania ich stosowania.
§2. Informacje o towarach
1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków, wymiarów, przeliczników, rozmiarów. tolerancji wymiarowych i wagowych oraz
jakości ,wynikającę z katalogów, prospektów innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedawcę sądanymi orientacyjnymi.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości. że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.
§3. Ceny, ilość, jakość
1. CenynatowaryoferowaneprzezSprzedawcęniezawierająpodatkuodwartości dodanejVAT,
2. Cenyokreślonewofertach sąwiążącew okresiepodanymwofercie.
chyba,żewyraźnie wskazano inaczej.
3. Koszty dostawy do Kupującego orazinnych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń
oznaczać. będzie,że odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedawcy.
4. Podczasrealizowania sprzedaży,ze względu na charakter oferowanych wyrobów, Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję ilościowąw realizacji
zamówienia na poziomie plusminus IO%,aw przypadku rnrwkręgu,drutów, uszczelek -jednostką sprzedażyjest całeopakowanie.
5. Propozycja dokonania sprzedaży złożona Kupującemu nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie
propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Kupującego.
6. Przeslane przez Kupującego zamówienie powinno zawierać wszystkie istotne informację o zamawianymtowarze/usłudzewzakresie
niezbędnymdojegoidentyfikacjiorazinformacjęo sposobie przygotowania do transportu. Niespełnienie tego warunku skutkujące doslawą
przez Sprzedawcę towarn niezgodnego z potrzebami Kupującego obciąża Kupującego i nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
7. Sprzedawcea ma prawo pobrać od Kupującego zaliczkę.Wysokość zaliczki będzie ustalana indywidualnie. Zaliczka zostanie rozliczona przy
odbiorze ostatniej partii towaru . W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę tytułem kary
umownej.
8. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru,Sprzedawca dołącza dodostarczane.go
towarn nawyrainąprośbęKupującego. Sprzedawcazastrzegasobieprawodopobrania opłatzaw.wdokumenty.
9. Udzielane przez Sprz.edawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.
W przypadku braku pisemnego potwierdzenia zamówienia ostateczną cenę towaru ustala sięw oparciu o cenyobowiązujące u Sprzedawcy w dniu
złożenia zamówienia.
10. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np.przepakowanie , cięcie, foliowanie, przeładunek i inne obowiązujące w
czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego,oilestronynieustaliły inaczej.
§4. Odbiór i dostawy towarów
I.Wprzypadku gdyodbiór towaru zmagazynu SprzedawcydokonujeKupującywłasnym środkiem transportu, odpowiedzialność za towar
przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu .
2.W przypadku, gdy Kupujący zleca odbiór towaru niezależnemu przewoźnikowi odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w
momencie wydania towaru przewoźnikowi.
3.WprzypadkugdytowardostarczonyjestdoKupującegosamochodemSprzedawcylub Sprzedawca zleca dostawę towaru przewoźnikowi ,
odpowiedzialność za towar przechodzi na Kupującego w momencie rozładunku towaru zsamochodu.
4. Sprzedawcamaprawouznać,żedostarczając towarpodwskazany przez Kupującegoadres dostawy, odbiór towaru dokonany zoslał przez
upowaznionego przedstawiciela Kupującego a pokwitowanie odbiorujest wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.
5. Kupujący zobowiązany jest skontrolować dostarczony towar pod względem jakości i ilości orazzgodnościdostarczonegoasortymentu
natychmiastpojegowydaniuidokonaćwobecności przewoźnika wlaściwych adnotacji na
IO. W przypadkach stwierdzenia przez Kupującego w trakcie przetwarzania towaru wad ukrytych ztytułu których Kupujący będzie dochodził
roszczeń, Kupujący musi zaniechać dalszego przetwarzania tego towaru,zabezpieczyć wadliwy towar I przechowywać do chwili wymiany lub
zwrotu.Zużycieponad 10% dostarczonegotowaru wramachjednej dostawywodniesieniu do której zgłoszono zaistnienie wady będzie
równoznaczne zzaakceptowaniem przez Kupującego jakości całej partii tego towaru i zrzeczenia się dochodzenia roszczeń.
11. Zgłoszenie Sprzedawcy wady ukrytej musi nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wady,alewterminienieprzekraczającym 30dniod
dniaodbioru towaru. '
12. Sprzedawca nic ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy,jeżeli opóźnienia niewynikająz jego wyłącznejwiny.
13. W przypadku zwłoki dostawy dotyczącej towarów niestandardowych Kupujący może odstąpić odumowy tylkowprzypadku gdy zwłoka była
poważna I przekroczyła 30dni.
§5.Opakowanie
I.Termin zwrotu paletzwrotnych wynosi 30dnioddaty ich otrzymania.
2. W przypadku niezwrócenia przez Kupującego palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia, Sprzedawca wystawi na rzecz Kupującego
fakturę VAT na odpowiednią wartość niezwróconych palet.
3. Koszt transportu palet zwrotnych ponosi Kupujący, chyba,że strony postanowią inaczej.
§6. Reklamacje
1. Reklamacjatowaruoznacza,żewwypadkuzaistnieniawadtowarów Sprzedawcawterminiedo 2dniroboczych od datyotrzymania
reklamacji podejmuje decyję dotyczącą oceny zasadności reklamacji.
2. Kupujący ma obowiązek udostępnić niezwłocznie Sprzedawcy próbki wadliwego towaru niezbędnedoprzeprowadzenia badania,atakże
umożliwić zbadanie towaru namiejscu - jak również przekazać niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki i warunków w których towar
został użyty.
3. 0dpowiedzialność Sprzedawcy ztytułu wad lubniedoborów towarówjest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w treści OWS·.
4. 0dpowiedzialność Sprzedawcyjest ograniczonadowysokości nieprzekraczającjwartości reklamowanego towaru plus ewentualne koszty
dostawy/transpmtu.
5. Odpowiedzialność Sprzedawcy zaszkodypowstałewwyniku istnieniawadwprzypadku zrealizowania uprawnień ztytułu rękojmizostaje
wyłączona napodstawieart.558kodeksu cywilnego.
6. Uprawnienia z tytułu rękojmizawady fizycznewygasają po upływie 12miesięcy liczącod dnia, kiedy towar został wydany Kupującemu.
§ 7. Zwrot towarów
1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest pisemna zgoda Sprzedawcy.
2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne,co do parametrów zawartych na
dokumencie.zakupu i w atestach.
3. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi
§8. Warunki płatności
1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są platne bezjakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty ich wystawienia.
2. Zadatęplatnościstronyprzyjmujądatęwpływuśrodkówpieniężnych nakontoSprzedawcy.
3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym
upłynął termin płatności określony na fakturze.
4. WprzypadkuzwłokiwpłamościzestronyKupującego, Sprzedawcazastrzegasobieprawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do
chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mąjącej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
5. Jeżeli istniejeuzasadniona podstawadoprzypuszczenia,żeKupującyniewywiążesięze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma
prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem towaru-niezależnieodustalonegowcześniejterminuplamości.
6. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami związanymi ze
składowaniem towaru.
7. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w 14 dniu po ustalonym terminie zprzyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do
wystawienia faktury iżądania zaplaty ceny za towar i inne usługi tak, jakby wydanie towaru odbyło się zgodnie z zamówieniem.
8. Jeżeli Kupujący nieodbierze towaru w tenninie 60 dni od ustalonego terminu zprzyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca
będzie magazynował towar na ryzyko i koszt Kupującego.
9.Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i mnoze być oddzielnie fakturowana przez Sprzedawcę.
§ 9. Zakres odpowiedzialności
l. Odpowiedzialność Sprzedawcy związana zzawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów nie obejmuje naprawiania szkód dotyczących
spodziewanych korzyści. utraconego zysku,stratprodukcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
2. Sprzedawcanieodpowiadazaprzydatnośćdostarczonego,zgodniezzamówieniemtowarudo pożądanych przez Kupującego celów.
§ 10. Zastrzeżenie prawa własności
1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopierowmomencie zapłaly calości cenyna
Sprzedawcy. W przypadku polączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art.
193 §2 kc.
2. Do czasu zapłaty całości ceny Sprzedawca ma prawo do odebraniatych towarów będących w posiadaniu lub pod kontrnlą Kupującego lub osoby
trzeciej, której towarzostal powieżony.
Kupującymaobowiązek umożliwić Sprzedawcy swobodnydostpdotych towaróworazich odbiór.
§ 11. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechnywWarszawie.
2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.
§ 12. Inne ustalenia
1. Niedopuszcza sięcesjipraw wynikających zzawartejzeSprzedawcą umowy lubzłożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez
pisemnej zgody Sprzedawcy.
2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzaniejego danych osobowych przez Sprzcdawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach
marketingowych związanych z jego działalnością.
3. Kupującemu przysługująwszelkieuprawnieniazgodniezpostanowieniami ustawyzdnia29 sierpnia 1997roku oochronie danych
osobowych (Dz.U.z2002r. Nr IOI,poz. 926wrazz ewentualnymi zmianami),a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego